Hướng dẫn ép cánh 2.5
Nguyên liệu cần thiết để ép cánh 2.5:- 1 Cánh cấp 2 bất kì
- 1 Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
- 1 Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
- 1 vật phẩm định dạng cánh bao gồm:


Lông Phượng Hoàng (Dark Phoenix of Flame) dùng để tạo Cánh Ma Thuật (Wing of Magic) (DW, SM, MG). Có thể tìm thấy Lông Phượng Hoàng khi đánh các loại quái sau : Phantom Knight - Great Drakan - Phoenix of Darkness
Đá Quỷ Vương (Hell Maine's Leather) dùng để tạo Cánh Hỗn Nguyên (Wing of Chaos) (DK, MG). Có thể tìm thấy Đá Quỷ Vương khi đánh các loại quái sau : Witch Queen - Blue Golem - Hell Maine
Linh Hồn Dơi Lửa (Death Beam Knight Soul) dùng để tạo Cánh Hoả Thần (Wing of Life) (Elf). Có thể tìm thấy Linh Hồn Dơi Lửa khi đánh các loại quái sau : Tantalos - Beam Knight - Death Beam Knight
Xương Thần Chết (Death King's Bone) dùng đế để tạo Áo choàng Tử Thần (Cloak of Death) (RF, DL). Có thể tìm thấy Xương Thần Chết khi đánh các loại quái sau : Death Gorgon - Death Knight - Death King.
- Ngoài ra các loại nguyên liệu ép wing 2.5 có tỉ lệ drop tại map Swamp of Calmness (rất thấp)

Sau khi thu thập đủ các nguyên liệu, mang đén Chao Goblin ở Noria để ép, nếu thành công sẽ nhận được cánh 2.5 tương ứng, thất bại có thể sẽ bị mất hết tất cả nguyên liệu ép hoặc cánh cấp 2 thành cánh trắng.